24/7 pagalbos tarnybos: +37052102269
el. paštas: support@ltsiena.lt
Uždaryti

Privatumo politika

INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA

 

BENDRA INFORMACIJA

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos gerbia Jūsų teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą ir į asmens duomenų apsaugą. Ši Interneto svetainės privatumo politika (toliau – Privatumo politika) paaiškina  asmens duomenų tvarkymo sąlygas asmenims naudojantis interneto svetaine www.ltsiena.lt (toliau – interneto svetainė)  bei šioje interneto svetainėje vykdomam asmens duomenų tvarkymui. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą norint pasiekti skelbiamą turinį ir (ar) paslaugą, nepaisant to, koks įrenginys (kompiuteris, mobilusis telefonas, planšetė, televizorius ar kt.) naudojamas.

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos siekia užtikrinti asmens duomenų tvarkymo skaidrumą ir sąžiningumą.  Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką ir suprastumėte, kaip ir kodėl tvarkomi asmens duomenys.

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, teikdama transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną išvykstant iš Lietuvos Respublikos, išankstinio eilės rezervavimo paslaugą jungiantis prie interneto svetainės (toliau – elektroninė paslauga), tvarko elektronine paslauga besinaudojančių asmenų bei mokėtojų, jiems atliekant mokėjimus už elektroninę paslaugą, asmens duomenis Transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, eilių valdymo informacinėje sistemoje (toliau – Informacinė sistema).

 

Informacinėje sistemoje tvarkomų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija), įstaigos kodas 188620589.

 

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 300147455, (toliau – Direkcija) yra Informacinėje sistemoje tvarkomų asmens duomenų tvarkytoja.

 

KOKIAIS TIKSLAIS, KOKIE ASMENS DUOMENYS, KOKIU TEISINIU PAGRINDU REMIANTIS TVARKOMI

Jungiantis prie interneto svetainės elektroninės paslaugos teikimo tikslu renkami ir toliau tvarkomi šie asmens duomenys:

 • - Transporto priemonės duomenys (transporto priemonės kategorija, markė, modelis, valstybinis registracijos numeris (jeigu transporto priemonę sudaro vilkikas ir priekaba (-os) – vilkiko valstybinis registracijos numeris);
 • - Vairuotojo duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono ryšio numeris);
 • - Pasienio kontrolės punkto, per kurį bus kertama Lietuvos Respublikos siena, pavadinimas;
 • - Juridinio asmens, kurį atstovauja vairuotojas duomenys (pavadinimas, kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas (jeigu asmuo turi šį kodą), adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas) (kai taikoma);
 • - Mokėjimo duomenys  (paslaugos kaina, paslaugos užsakymo numeris, mokėjimo pavedimo numeris,  mokėjimo kodas, mokėtojo vardas, pavardė ir (ar) pavadinimas, mokėjimo paskirtis, operacijos įvykdymo data, sąskaitos faktūros numeris, pavedimo suma, valiutos pavadinimas (kodas), pinigų gavėjo sąskaitos numeris, pinigų gavėjo pavadinimas);
 • - Prisijungimo duomenys (prisijungimo vardas, slaptažodis).

 

Asmens duomenys tvarkomi vykdant teisės aktuose įtvirtintas pareigas vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokio duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) 6 str. 1 d. c punktu, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro tvirtinamais Transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, eilių valdymo informacinės sistemos nuostatais.

 

Naudojimasis elektronine paslauga yra laisvanoriškas, tačiau nusprendus ja naudotis, asmens duomenų pateikimas remiantis teisės aktų reikalavimais yra privalomas. Nepateikus asmens duomenų, negalėsime Jums suteikti paslaugą bei užregistruoti į transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną išvykstant iš Lietuvos Respublikos, eilę (toliau – eilė).

 

KAIP JŪSŲ ASMENS DUOMENYS BUS NAUDOJAMI

Jūsų asmens duomenys renkami ir toliau tvarkomi tam, kad būtų galima:

 • - suteikti elektroninę paslaugą;
 • - priimti mokėjimą už  suteiktą elektroninę paslaugą;
 • - nurodytu elektroninio pašto adresu išsiųsti apmokėjimo už elektroninę paslaugą sąskaitą-faktūrą;
 • - nurodytu elektroninio pašto adresu išsiųsti registracijos į eilę patvirtinimą.

 

TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KILMĖ

Tvarkomi tie asmens duomenys, kuriuos pateikiate Jūs  patys, t. y. duomenų subjektai (asmenys, kurių duomenys yra tvarkomi), tiesiogiai internetu registruodamiesi į eilę. Be to, tvarkomi ir tie asmens duomenys apie atliktą mokėjimą, kurie gaunami iš UAB ,,Paysera“, mūsų pasitelkto mokėjimo paslaugų teikėjo, kuris administruoja atliekamus mokėjimus.

 

KAM ATSKLEIDŽIAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS

Jūsų asmens duomenys, susiję su mokėjimu, atskleidžiami mūsų pasitelktam mokėjimo paslaugų teikėjui, kuris administruoja Jūsų atliekamą mokėjimą - UAB „Paysera“. Su UAB „Paysera“ privatumo politika galite susipažinti https://www.paysera.lt/v2/lt-LT/sutartys/privatumo-politika.

 

Kitais atvejais asmens duomenys teikiami muitinės pareigūnams, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnams. Be to, asmens duomenys gali būti teikiami valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems tretiesiems asmenims, jeigu tai daryti įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai arba iškyla poreikis ginti Direkcijos ar valstybės interesus. Asmens duomenys gali būti teikiami kitiems asmenims, kurie turi teisę gauti tvarkomus asmens duomenis.

 

Asmens duomenys teikiami OÜ „GoSwift“ – paslaugų teikėjui, teikiančiam Informacinės sistemos priežiūros paslaugas bei interneto svetainės tobulinimo, priežiūros ir  talpinimo, duomenų saugojimo bei kitas paslaugas (duomenų tvarkytojui).

 

KIEK LAIKO SAUGOMI ASMENS DUOMENYS

Asmens duomenys Informacinėje sistemoje saugomi 12 mėn.

 

Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys automatiškai sunaikinami.

 

KOKIAS TEISES TURITE IR KAIP GALITE JOMIS PASINAUDOTI

Reglamentas (ES) 2016/679 duomenų subjektams suteikia nemažai teisių. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises dėl šioje Privatumo politikoje nurodyto asmens duomenų tvarkymo:

 1. 1. žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 2. 2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
 3. 3. reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius asmens duomenis;
 4. 4. reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 5. 5. apskųsti Direkcijos ar Susisiekimo ministerijos veiksmus ar neveikimą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Siekdami įgyvendinti savo teises, turite pateikti prašymą Direkcijai arba Susisiekimo ministerijai asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis bei patvirtinti savo tapatybę. Savo teises galite įgyvendinti pats arba per atstovą.

 

Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas Jūsų, kaip duomenų subjekto, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ar adresas, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš nurodytų teisių ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti.

 

Asmens tapatybę galite patvirtinti šiais būdais:

 • - kreipiantis žodžiu ar pateikiant prašymą Direkcijos ar Susisiekimo ministerijos darbuotojui, registruojančiam prašymą, pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • - pateikiant prašymą paštu kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka;
 • - pateikiant prašymą elektroniniu būdu pasirašant jį kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuojant elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

 

Nepatvirtinus savo asmens tapatybės, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.

 

Jei atstovaujamo duomenų subjekto vardu kreipiasi asmens atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ar adresą, duomenis ryšiui palaikyti, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ar adresą, informaciją apie tai, kokią iš nurodytų duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

 

Kai yra abejojama prašymą pateikusio duomenų subjekto tapatybe, Direkcija ar Susisiekimo ministerija gali paprašyti duomenų subjekto pateikti papildomą informaciją, reikalingą norint patvirtinti jo tapatybę.

 

Duomenų subjektui nepateikus prašomos papildomos informacijos per nurodytą terminą, duomenų subjekto prašymas yra netenkinamas.

 

Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, galite pateikti laisvos formos prašymą arba pasinaudoti šiomis rekomenduojamomis prašymų formomis  (prašymas susipažinti su savo asmens duomenimis, prašymas ištaisyti ir (ar) papildyti asmens duomenis, prašymas apriboti asmens duomenų tvarkymą).

 

KODĖL IR KOKIUS SLAPUKUS NAUDOJAME

Interneto svetainėje, prie kurios jungiantis galima  registruotis internetu į  eilę, naudojami slapukai.

 

Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, saugomi interneto svetainės lankytojo  galiniame įrenginyje (pvz., kompiuteryje, mobiliajame telefone, planšetėje) ir padedantys atpažinti interneto svetainės lankytoją ir išsaugantys  informaciją apie naršymą interneto svetainėje.

 

Pirmą kartą apsilankius interneto svetainėje, slapukai perkeliami į interneto svetainės lankytojo galinį įrenginį ir vėliau naudojami šiam įrenginiui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, palengvinanti naršymą jau lankytame tinklalapyje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.

Slapukų pagalba yra tvarkomas  IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos interneto svetainės sritys ar tinklapyje praleistas laikas ir pan.

 

Interneto svetainėje naudojami techniniai slapukai, kurie  yra būtini tam, kad būtų galima teikti tam tikras svetainės paslaugas ir būtų galima naršyti ir naudotis interneto svetainės funkcijomis.

 

Interneto svetainėje naudojami ir statistiniai slapukai, kurių pagalba gauta informacija naudojama tam, kad būtų galima patobulinti svetainės funkcionalumus ir pagerinti naudojimąsi svetaine. Svetainėje naudojama „Google Analytics“ – Google, Inc. (toliau – Google) teikiama žiniatinklio analizės paslauga, kuri padeda išanalizuoti, kaip naudojamasi šia interneto svetaine. Jei norima atsisakyti „Google Analytics“ slapukų, reikia atsisiųsti ir įdiegti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinį (angl. Opt-out Browser Add-on). Tai padaryti galima atidarant šią nuorodą: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Interneto svetainėje naudojami tokie slapukai:

 

Slapuko pavadinimas

Slapuko atliekamos funkcijos

 

Slapuko (duomenų tvarkymo) tikslas

 

Galiojimo laikas

 

JSESSIONID

 

Būtinasis

Slapukas, skirtas seanso sesijos saugumui užtikrinti

Sesijos metu

 _­­utma - Google Analytics

 

Statistinis

Slapukas, skirtas statistinei informacijai apie interneto puslapio lankomumą rinkti

2 metus

 _utmb - Google Analytics

 

Statistinis

Slapukas, skirtas statistinei informacijai apie interneto puslapio lankomumą rinkti

30 min

 _­­utmc - Google Analytics

 

Statistinis

Slapukas, skirtas statistinei informacijai apie interneto puslapio lankomumą rinkti

Sesijos metu

_utmt - Google Analytics

 

Statistinis

Slapukas, skirtas statistinei informacijai apie interneto puslapio lankomumą rinkti

10 min

_utmz - Google Analytics

 

Statistinis

Slapukas, skirtas atpažinti iš kokio internetinio šaltinio vartotojas atėjo, kokį paieškos variklį naudojo, kokią nuorodą spaudė, kokį raktinį žodį naudojo, taip pat vartotojo lokaciją apsilankymo metu

6 mėnesius

 

Interneto naršyklę galima konfigūruoti taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas.

 

Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Naudojamo įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

 

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie interneto svetainės.

 

PRIVATUMO POLITIKOS PASIKEITIMAI

Privatumo politika yra nuolatos peržiūrima ir atnaujinama, o apie atnaujinimus pranešama interneto svetainėje. Paskutinį kartą ši politika buvo atnaujinta 2021-11-10.

 

KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI

Jei turite klausimų dėl Privatumo politikoje nurodyto asmens duomenų tvarkymo ar duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, galite susisiekti su:

 

Direkcija, buveinės adresas Gedimino pr. 26, 01104 Vilnius, tel. (8 5) 262 0061, faks. (8 5) 262 00 81, el.p. pkpd@pkpd.lt ar jos duomenų apsaugos pareigūnu dap@pkpd.lt

arba

Susisiekimo ministerija, buveinės adresas Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, faks. (8 5) 212 4335, el. p. sumin@sumin.lt ar jos duomenų apsaugos pareigūnu neringa.kaktaviciute@sumin.lt ar telefonu (8 5) 239 2890.

Queues and types

 

 • Pre-Reserve queue
  Allows the reserving of a border crossing time for a certain day and hour.
 • Priority Queue
  You will have to prove your right for a Priority queue slot at the border.
 • Live Queue
  Some part of border crossing point's throughput capacity is given for live queue, so pre-reservation is more preferred.

Where and how

 

 • Internet
 • At waiting areas

 

 

Contact details​


Gedimino pr. 26, 01104 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 0061; faks.: 262 00 81
El. paštas: pkpd@pkpd.lt